کاربران گرامی توجه داشته باشند که حجم تمامی فایل های پیوست شده به فرم بایدحداکثر 50 مگابایت باشد، درغیر اینصورت ارسال فرم با خطا مواجه خواهد شد.

پرسشنامه ارزیابی تامین کنندگان

تکمیل اطلاعات شرکت
*
*
*
*
*
*
*
در صورت تمایل می توانید تلفن همراه مدیر فروش را مرقوم نمایید.
*
*
*
مدارک شامل:آگهی روزنامه رسمی، اظهارنامه تاسیس، آگهی تاسیس و اساسنامه ممهور به مهر و امضاء مجاز شرکت
*
نحوه تعاملات مالی
لطفا نوع تعامل مالی را مشخص نمایید
*
سایر مدارک مورد نیاز
*
*
سابقه قراردادها را با استفاده از فایل راهنما تکمیل نمایید.
فرمت پیشنهادی Word

* = ضروری